Laboratorijske i intelektualne usluge

METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Centar za istraživanje materijala Istarske županije (Istarska razvojna agencija)

METRIS se nalazi na lokaciji bivše kirurgije OB Pula u Zagrebačkoj ulici te svoje usluge obavlja kroz tri odjela – kemijski (laboratoriji 1 i 2), mehanički (laboratoriji 3, 4 i 5) i biotehnički (laboratorij 6). Laboratorij 1 opremljen je optičkim emisijskim spektrometrom s GDS načinom pobude, Laboratorij 2 pretražnim elektronskim mikroskopom s emisijom polja, metalografskim mikroskopom te optičkim stereomikroskopom, Laboratorij 3 računalnom radnom stanicom i softwareom za numeričku analizu metodom konačnih elemenata, Laboratorij 4 univerzalnom statičkom kidalicom 250 kN i uređajem za mjerenje tvrdoće. Laboratorij 5 je opremljen Charpy njihalom, dok je Laboratorij 6 opremljen nizom uređaja za analizu bioloških uzoraka i uzoraka hrane.

Zagrebačka 30
52100 Pula, Hrvatska

Telefon: +385 (52) 388-110, +385 (52) 353-490

Fax: +385 (52) 388-111

E-mail: metris@ida.hr

Web: http://www.metris-research.com/

Adresa za slanje pošte:

IDA d.o.o. (za METRIS)
Mletačka 12/IV
52100 Pula, Hrvatska

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 ANALIZA BIOLOŠKIH UZORAKA PRETRAŽNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

2 ANALIZA BIOLOŠKIH UZORAKA SVJETLOSNIM MIKROSKOPOM

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

3 ANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA I FIZIČKIH SVOJSTVA MATERIJALA KOJI SU DIO ZAŠTIĆENOG ILI NEZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

4 ANALIZA LOMNIH POVRŠINA POMOĆU PRETRAŽNOG ELEKTRONSKOG MIKROSKOPA I SVJETLOSNOG MIKROSKOPA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

5 ANALIZA MIKROORGANIZAMA NA PREDMETIMA KULTURNOG DOBRA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

6 ANALIZA SVJETLOSNIM MIKROSKOPOM

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

7 ANALIZA SVJETLOSNIM MIKROSKOPOM (PROMATRANJE, OPIS I SLIKANJE MIKROPRESJEKA SVJETLOSNIM MIKROSKOPOM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

8 DETALJNI OPIS I KARAKTERIZACIJA MALTERA, ŽBUKA I KERAMIKE

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

9 DIN 50106:1978 (ispitivanje na tlak)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

10 EDS ANALIZA (MIKROANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA MATERIJALA POMOĆU PRETRAŽNOG ELEKTRONSKOG MIKROSKOPA – AKREDITIRANA METODA)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

11 EDS ANALIZA (MIKROANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA METALA POMOĆU PRETRAŽNOG ELEKTRONSKOG MIKROSKOPA – AKREDITIRANA METODA)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

12 EDS ANALIZA (MIKROANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA POMOĆU PRETRAŽNOG ELEKTRONSKOG MIKROSKOPA, ZA SLOJEVE MIKROPRESJEKA, POVRŠINU KAMENA, OPEKE, KERAMIKE, METALA I DRUGIH ANORGANSKIH MATERIJALA)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

13 FT-IR MIKROANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA POMOĆU FT-IR MIKROSKOPA (ZA ORGANSKE I ANORGANSKE MATERIJALE)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

14 FT-IR SPEKTROSKOPIJA (ANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA POMOĆU IR SPEKTROSKOPIJE IZRADOM KBR PASTILE)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

15 GDS ANALIZA (ODREĐIVANJE KEMIJSKOG SASTAVA METALA I LEGURA OPTIČKIM EMISIJSKIM SPEKTROMETROM – AKREDITIRANA METODA)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

16 HISTOKEMIJSKA ANALIZA VEZIVA U SLOJEVIMA MIKROPRESJEKA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

17 HRN EN 10305-1:2010 (cijev: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

18 HRN EN 10305-2:2010 (cijev: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

19 HRN EN 131-1:2007, HRN EN 131-2:2007, HRN EN 131-3:2007 (ispitivanje sigurnosnih zahtjeva ljestvi)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

20 HRN EN 131-1:2007, HRN EN 131-2:2007, HRN EN 131-3:2007 (ispitivanje sigurnosnih zahtjeva ljestvi, s izradom prihvatnih alata)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

21 HRN EN 14183:2008 (ispitivanje ljestvičaste stolice)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

22 HRN EN 545:2010 (ispitivanje vodovodnih cijevi)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

23 HRN EN ISO 6507-1:2005 (ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu – akreditirana metoda)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

24 HRN EN ISO 6892-1:2010 (vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi – akreditirana metoda)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

25 HRN EN ISO 7438:2005 (ispitivanje savijanjem – akreditirana metoda)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

26 HRN EN ISO 8492:2008 (cijev: ispitivanje sploštavanjem)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

27 IONSKA KROMATOGRAFIJA (ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE IONA TOPIVIH SOLI, U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

28 IONSKA KROMATOGRAFIJA (ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE IONA TOPIVIH SOLI, ZA KAMEN, ŽBUKE, MALTERE I OPEKU, U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

29 ISO 148-1 (ispitivanje žilavosti prema Charpy-ju)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

30 ISO 2639:2002 (ispitivanje dubine nitrokarburiranja)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

31 ISO 9015-2:2003 (ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

32 ISPITIVANJE KEMIJSKOG SASTAVA PROCESA PROPADANJA I NJIHOVIH SEKUNDARNIH PROIZVODA NA KULTURNOM DOBRU

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

33 ISPITIVANJE MEHANIČKIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA METALNIH MATERIJALA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
Kemijski odjel:
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

34 ISPITIVANJE UKUPNE ANTIOKSIDACIJSKE AKTIVNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA (DPPH, FRAP i ABTS metoda)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Biotehnički odjel
Odgovorna osoba: Josipa Bilić
Zagrebačka 30, Pula, josipa.bilic@ida.hr, gsm: 095 5679443
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

35 IZRADA ELABORATA I STUDIJA U SURADNJI S DRUGIM INSTITUCIJAMA TE KAO DIO KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Zagrebačka 30, Pula, 052/388-110
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

36 IZRADA MIKROPRESJEKA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

37 METALOGRAFSKA ANALIZA MIKROSTRUKTURE METALNIH MATERIJALA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Mehanički odjel
Odgovorna osoba: Davor Mandić
Zagrebačka 30, Pula, davor.mandic@ida.hr, gsm: 099 8007346
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

38 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA (IZOLACIJA I KARAKTERIZACIJA GLJIVA I PLIJESNI)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Biotehnički odjel
Odgovorna osoba: Josipa Bilić
Zagrebačka 30, Pula, josipa.bilic@ida.hr, gsm: 095 5679443
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

39 MONITORING OBJEKATA I TESTIRANJE PROIZVODA I METODA NA KULTURNOM DOBRU

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

40 ODREĐIVANJE BIOLOŠKI AKTIVNIH SPOJEVA U HRANI (ukupni fenoli, flavonoidi i ne-flavonoidi, kondenzirani tanini)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Biotehnički odjel
Odgovorna osoba: Josipa Bilić
Zagrebačka 30, Pula, josipa.bilic@ida.hr, gsm: 095 5679443
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

41 ODREĐIVANJE KEMIJSKOG SASTAVA ORGANSKIH MATERIJALA (veziva i dr.) NA PREDMETIMA KULTURNOG DOBRA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

42 ODREĐIVANJE KEMIJSKOG SASTAVA PIGMENATA, BOJILA, TOPIVIH SOLI I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA (cement, žbuka, malter, kamen)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

43 ODREĐIVANJE RODA DRVA (U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

44 ODREĐIVANJE STAROSTI UZORAKA DRVA FT-IR SPEKTROSKOPIJOM (U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

45 ODREĐIVANJE VODOUPOJNOSTI KAMENA I OPEKE

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

46 PETROGRAFSKO-MINERALOŠKA ANALIZA ŽBUKE ILI MALTERA U TANKOM SLOJU (U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

47 PETROGRAFSKO-MINERALOŠKA KARAKTERIZACIJA KAMENA (U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70

48 PLINSKA KROMATOGRAFIJA – MASENA SPEKTROMETRIJA GC-MS (ZA UZORKE ORGANSKE TVARI, U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

49 SEM ANALIZA METALA (ANALIZA POVRŠINE METALA PRETRAŽNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM – AKREDITIRANA METODA)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

50 SEM ANALIZA NEMETALA (ANALIZA POVRŠINE NEVODLJIVIH MATERIJALAPRETRAŽNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM – AKREDITIRANA METODA)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

51 SEM NANO ANALIZA (ANALIZA POVRŠINE MATERIJALA U NANO-PODRUČJU RADA – AKREDITIRANA METODA)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

52 TERMOGRAVIMETRIJSKA ANALIZA TGA (U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

53 ULTRAZVUČNO SONDIRANJE KAMENE GRAĐE (U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

54 UTVRĐIVANJE PRETHODNIH RESTAURATORSKIH ZAHVATA, AUTENTIČNOSTI, PODRIJETLA I DRUGIH KARAKTERISTIKA PREDMETA

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

55 XRD ANALIZA (ANALIZA MINERALA DIFRAKCIJOM X ZRAKA, ZA UZORKE OPEKE I KAMENA, U SURADNJI S VANJSKIM LABORATORIJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri
Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@ida.hr, gsm: 098 9033217
http://www.metris-research.com/index.php?id=70
 

56 XRF ANALIZA (ANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA FLUORESCENCIJOM X ZRAKA XRF PRIJENOSNIM UREĐAJEM)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel
Odgovorna osoba: Vedrana Grozdanić
Zagrebačka 30, Pula, vedrana.grozdanic@ida.hr, gsm: 091 5094157
http://www.metris-research.com/index.php?id=70