Laboratorijske i intelektualne usluge

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli osnovano je Zakonom o osnivanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 29. rujna 2006. godine, a upisano u Registar Trgovačkoga suda u Pazinu 21. prosinca 2006. godine.

Osnovne djelatnosti Sveučilišta su:

  • ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih sveučilišnih studija, a iznimno, ustrojavanje i izvođenje stručnih studija,
  • ustrojavanje i izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i
  • obavljanje znanstvene, stručne i umjetničke djelatnosti.

Ostale djelatnosti Sveučilišta su:

  • izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost,
  • izrada stručnih mišljenja, vještačenja, ekspertiza i elaborata te pružanje savjetodavnih usluga,
  • organiziranje i održavanje znanstvenih skupova, savjetovanja, konferencija, seminara, koncerata, umjetničkih izložbi i drugo i
  • kulturno - prosvjetne i sportske aktivnosti.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli danas ima više od 3.000 studenata i 246 zaposlenih, od toga 164 nastavnika u svim zvanjima. Osnovna djelatnost Sveučilišta, znanstveno-nastavna, provodi se putem četiri sveučilišnih odjela i fakulteta. Njihov nastavni i znanstveni potencijal pokriva područja ekonomije, humanističkih znanosti, odgojnih i obrazovnih znanosti, glazbene umjetnosti, te su i dalje okosnica našega današnjeg djelovanja.

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za glazbu

Odgovorna osoba: prof. mr. art. Bashkim Shehu

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Rovinjska 14, tel: 377-502, fax: 211-713, e-mail: glazba@ffpu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=1199&L=0

2 Diplomski sveučilišni studij Klasična harmonika

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za glazbu

Odgovorna osoba: prof. mr. art. Bashkim Shehu

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Rovinjska 14, tel: 377-502, fax: 211-713, e-mail: glazba@ffpu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=1199&L=0

3 Diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost, smjerovi: nastavnički, književno-kulturološki, filološki

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za studij na talijanskom jeziku

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Neala Ambrosi

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-523, fax: 377-511, e-mail: bferro@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=148

4 Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost; smjer: nastavnički

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

5 Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest; smjer: nastavnički

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

6 Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

7 Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički i opći

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

8 Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik i rimska književnost

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

9 Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijest

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

10 Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

11 Integrirani sveučilišni Učiteljski studij (s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za odgojne i obrazovne znanosti

Odgovorna osoba: doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-541, fax: 377-550, e-mail: odgojne@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=661

12 Izrada elaborata i studija za potrebe javnog i privatnog sektora iz područja ekonomije

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: CASTER - Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Marinko Škare

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: mskare@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.caster-oetcenter.com/

13 Izrada master planova razvoja turizma

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: CASTER - Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: prof.dr.sc. Marinko Škare

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: mskare@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.caster-oetcenter.com/

14 Izrada strategija gospodarskog razvoja regija, gradova i općina

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: CASTER - Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: prof.dr.sc. Marinko Škare

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: mskare@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.caster-oetcenter.com/

15 Izrada strategija ukupnog razvoja regija, gradova i općina

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: CASTER - Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: prof.dr.sc. Marinko Škare

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: mskare@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.caster-oetcenter.com/

16 Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički i znanstveni

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

17 Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest, smjer: znanstveni

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

18 Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost; smjer: nastavnički

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

19 Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijest

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

20 Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za humanističke znanosti

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-500, fax: 211-713, e-mail: ured.ohz@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=204&L=0

21 Ljetna škola hrvatskog i njemačkog jezika

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-068, fax: 377-013, e-mail: sagaber@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=1196

22 Poslijediplomski doktorski studij

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Odgovorna osoba: prof. dr. sc. Lovre Božina

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-061, fax: 377-013, e-mail: doktorskiekon@unipu.hr 

Link na web stranicu:  http://www.unipu.hr/index.php?id=986

23 Poslijediplomski doktorski studij Nova ekonomija

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

24 Poslijediplomski specijalistički studij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

25 Poslijediplomski specijalistički studij Ljudski resursi i društvo znanja

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

26 Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za studij na talijanskom jeziku

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Neala Ambrosi

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-523, fax: 377-511, e-mail: bferro@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=148

27 Preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za glazbu

Odgovorna osoba: prof. mr. art. Bashkim Shehu

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Rovinjska 14, tel: 377-502, fax: 211-713, e-mail: glazba@ffpu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=1199&L=0

28 Preddiplomski sveučilišni studij Klasična harmonika

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za glazbu

Odgovorna osoba: prof. mr. art. Bashkim Shehu

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Rovinjska 14, tel: 377-502, fax: 211-713, e-mail: glazba@ffpu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=1199&L=0

29 Preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost, smjerovi: nastavnički, književno-kulturološki, filološki

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za studij na talijanskom jeziku

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Neala Ambrosi

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-523, fax: 377-511, e-mail: bferro@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=148

30 Program Izrada poslovnog plana

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-049, fax: 377-013, e-mail: agrdovic@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=703

31 Program Mali investitor

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-049, fax: 377-013, e-mail: agrdovic@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=703

32 Program stjecanja pedagoških kompetencija

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Odgovorna osoba: doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-546, fax: 377-550, e-mail: mradeticpaic@hotmail.com

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=1067&L=0

33 Program Znanjem do konkurentnosti u agroturizmu Istre

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-049, fax: 377-013, e-mail: agrdovic@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=703

34 Programa izobrazbe u području javne nabave

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-042, fax: 377-013, e-mail: ksenija.cerne@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=973

35 Pružanje stručnih edukativnih usluga inovatorima u pogledu olakšanja komercijalizacije inovacija i povezivanja s potencijalnim investitorima

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: CASTER - Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: doc.dr.sc. Violeta Šugar

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: vsugar@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.upravljanjeinovacijama.com/

36 Redovito usavršavanje iz područja javne nabave

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-042, fax: 377-013, e-mail: ksenija.cerne@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=1175

37 Seminar za turističke vodiče za područje Istarske županije

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-068, fax: 377-013, e-mail: sagaber@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=166

38 Seminar za voditelje poslovnica

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Preradovićeva 1/1, tel: 377-068, fax: 377-013, e-mail: sagaber@unipu.hr

Link na web stranicu: http://oet.unipu.hr/index.php?id=166

39 Stručni studij Predškolskog odgoja (s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Odjel za odgojne i obrazovne znanosti

Odgovorna osoba: doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: I. Matetića Ronjgova 1, tel: 377-541, fax: 377-550, e-mail: odgojne@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=661

40 Sveučilišni diplomski studij Ekonomija

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

41 Sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija (studijski programI: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

42 Sveučilišni interdisciplinarni diplomski Kultura i turizam

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

43 Sveučilišni preddiplomski interdisciplinarni studij Kultura i turizam

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

44 Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomija

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

45 Sveučilišni preddiplomski studij Informatika

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

46 Sveučilišni preddiplomski studij Poslovna ekonomija (studijski programi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika)

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Adresa: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Telefon: 052 377 000

Fax: 052 377 013

E-mail: ured@efpu.hr

Link na web stranicu: http://fet.unipu.hr/

47 Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Centar za istraživanje mora Rovinj

Odgovorna osoba: dr. sc. Renato Batel

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail: Giordano Paliaga 5, Rovinj, tel: 804-700, fax: 813 496, e-mail: cmrr@cim.irb.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=147&L=0

48 Znanstveno savjetovanje pri organizaciji 
kulturnih manifestacija, snimanju dokumentarnih filmova itd.

Više informacija o analizi

Odjel/laboratorij: Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS)

Odgovorna osoba: Andrea Matošević (do kolovoza 2014.)

Adresa, tel./mob., fax, e-mail: Zagrebačka 30; 52100 Pula; 052/377524; ckpis@unipu.hr

Link na web stranicu: http://www.unipu.hr/index.php?id=1487